Wednesday, November 15, 2006

Children of Palestine


"children of palestine", from the Lancaster Friends of Palestine/youtube. (Via Mark Elf.)